سخنرانی مهم در رابطه با چرایی واقعه کربلا و و وظیفه ما در قبال عاشورا و امام زمان توسط علی بهرامی نیکو

سخنرانی مهم در رابطه با چرایی واقعه کربلا و و وظیفه ما در قبال عاشورا و امام زمان علی بهرامی نیکو

سخنرانی مهم در رابطه با چرایی واقعه کربلا و و وظیفه ما در قبال عاشورا و امام زمان علی بهرامی نیکو

افزودن دیدگاه جدید