بهره برداری از بزرگترین اجتماعات بشری شیعی

بهره برداری از بزرگترین اجتماعات بشری شیعی

بزرگترین و بیشترین اجتماعات بشری که در تاریخ بشریت بی سابقه است، مخصوص شیعیان است. امّا ما   
 از این اجتماعات بهره کافی و اصلی را نبرده ایم.

بهره برداری از بزرگترین اجتماعات بشری شیعی

افزودن دیدگاه جدید