زنده کردن غدیر و تحقق ظهور

زنده کردن غدیر و تحقق ظهور

اگرآن هشتاد یا صدوبیست هزار مسلمانی که در غدیر حضور داشتند، خطبه غدیر رسول الله را به دیگران رسانده بودند، جامعه به جایی نمی رسید که حسین ابن علی را شهید کنند و جشن بگیرند. تمام مشکلات ما بواسطه فراموشی غدیر است و یکی از مقدمات ظهور،  زنده کردن غدیر است.

افزودن دیدگاه جدید