پوستر تحت عنوان "رافضیِ ساحر"

گفتند یعنی چی پس حضرت عثمان چی ؟ گفتم مردم او را عزل کردند و کشتند و سه روز اجازه دفن ندادند چه برسد به اینکه کنار رسول الله دفن شود

داشتم تو مکه راه میرفتم که دیدم ی وهابی من و نشون کرده و با ی عده دارن میان سمتم ، فهمیدم ی نیتی دارن ، اومدن و بعد از مقدمات از من سوال کردن بگو ببینیم خلیفه اول کیست ؟ گفت حضرت ابوبکر گفتند احسنت خلیفه دوم کیست ؟ گفتم حضرت عمر ، گفتند احسنت ، خلیفه سوم کیست ؟ گفتم حضرت علی ع ، گفتند یعنی چی پس حضرت عثمان چی ؟ گفتم مردم او را عزل کردند و کشتند و سه روز اجازه دفن ندادند چه برسد به اینکه کنار رسول الله دفن شود و در قبرستان یهودیها شبانه دفن کردند و در زمان معاویه , معاویه قبرستان یهودیها را گسترش داد و آن قبرستان را به قبرستان مسلمانان ملحق کرد و... داشتم میگفتم که یکدفعه یکی از آنها پرید وسط سخنم و گفت به مردم چه که خلیفه رسول الله را عزل کنند ؟ جواب دادم به مردم چه که خلیفه رسول الله تعیین کنند داشتم حرف میزدم که یکی از اونها گفت بیاید بریم نگفتم این روافض کلامشون سحر میکنه اینها ساحر هستند .....

افزودن دیدگاه جدید