ناله های فراق امام زمان (عج) با نوای حاج حسن خلج

ناله های فراق امام زمان (عج) با نوای حاج حسن خلج

ناله های فراق امام زمان (عج) با نوای حاج حسن خلج

ردیف

موضوع

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 ابر بهارم یابن زهرا (جدید) 1,501 0:04:15
2 اگر از وسوسه نفس و هوا دور شوی ... 542 0:01:32
3 به سر شوق سر کوی تو دارم 2,528 0:07:11
4 کاشکی خاک حریم حرمت میبودم 1,906 0:05:25
5 یا رب سببی ساز که یارم به سلامت باز آید 3,474 0:09:52
6 صبا اگر گذری افتدد به کشور دوست 2,474 0:07:02
7 عزیزم کاسه چشمم سر آیه 2,642 0:07:30
8 نه وصلت دیده بودم کاشکی ای گل ... 2,234 0:06:21
9 به دل مهر مه روی تو دیرم 2,048 0:05:49
10 عمریست ز هجران تو من حوصله کردم 1,984 0:05:38
11 اگر با درد هجرت سر نمیکردم چه میکردم 3,366 0:09:34
12 شعر خوانی 3,906 0:11:06
13 به ملک جان و جهان سلطنت به نام تو شد 3,326 0:09:27
14 پسر زهرا کمکم دلم ازین و از آن سیر میشود 3,328 0:09:27
15 ناله های فراق 1,712 0:04:52
16 روا بود که گریبان ز هجر پاره کنم 1,442 0:04:06
17 ذکر بلبل همه آن است که گل شد یارم 2,100 0:05:58
18 بت من کعبه من دلبر من 1,023 0:05:48
19 صبا اگر گذری  افدت به کشور دوست 975 0:05:31
20 ز هر کسی که گرفتم سراغ خانه تو 728 0:04:07
21 تحمل گفتی و من هم که کردم سالها 1,065 0:06:02
22 غم بسی هست و همه عشق تو بسیار تر است 1,342 0:07:36
23 نمی دونم دلم دیوونه کیست 1,326 0:07:31
24 دریای من کنار تو آسوده از غمم 1,132 0:06:25
25 شاید امشب رفتی به شهر دمشق 1,812 0:05:08
26 بیا بیا که سوختم ز حجر روی ماه تو 1,119 0:06:20

افزودن دیدگاه جدید