میثم مطیعی مناجات باخدا در عرفه / دعای عرفه با صدای میثم مطیعی

مناجات باخدا در عرفه ی سال 1393باصدای میثم مطیعی

مناجات باخدا در عرفه ی سال 1393باصدای میثم مطیعی

مناجات با خدا: تکلّم با خدا را دوست دارمعرفه سال 1393 (جدید)   5,141 0:12:20
دعای عرفه 1393 (جدید)   49,877 2:01:24

افزودن دیدگاه جدید