پیامبر ما اینگونه بود: 10. واجد شرايط رهبري بودن

پیامبر ما اینگونه بود: 10. واجد شرايط رهبري بودن

شرايط رهبري از حس تشخيص, قاطعيت, عدم ترديد و دو دلي, شهامت, اقدام و بيم نداشتن از عواقب احتمالي, پيش بيني و دور انديشي, ظرفيت تحمل انتقادات, شناخت افراد و تواناييهاي آنان و تفويض اختيارات در خور تواناييها, نرمي در مسايل فردي و صلابت در مسائل اصولي, شخصيت دادن به پيروان و به حساب آوردن آنان و پرورش استعدادهاي عقلي و عاطفي و عملي آنها, پرهيز از استبداد و از ميل به اطاعت كوركورانه, تواضع و فروتني, سادگي و درويشي, وقار و متانت, علاقه شديد به سازمان و تشكيلات براي شكل دادن و انتظام دادن به نيروهاي انساني, همه را در حد كمال داشت؛ مي گفت:

«اگر سه نفر با هم مسافرت مي كنيد, يك نفرتان را به عنوان رئيس و فرمانده انتخاب كنيد.»

در دستگاه خود در مدينه تشكيلات خاص ترتيب داد, از آن جمله جمعي دبير به وجود آورد و هر دسته اي كار مخصوصي داشتند. برخي كتاب وحي بودند و قرآن را مي نوشتند, برخي متصدي نامه هاي خصوصي بودند, برخي عقود و معاملات مردم را ثبت مي كردند، برخي دفاتر و صدقات و ماليات را مي نوشتند, برخي مسئول عهدنامه ها و پيمان نامه ها بودند, در كتب تواريخ ازقبيل تاريخ يعقوبي و التنبيه والاشراف مسعودي و معجم البلدان بلاذري و طبقات ابن سعد, همه اينها ضبط شده است.

افزودن دیدگاه جدید