اهل سنت

فوتبال تقریبی! / خاطرات یک طلبه از تبلیغ موفق
کمی آن طرف تر در یک زمین خاکی عده ای فوتبال بازی می کنند. هم از طلبه های اهل سنت بودند و هم جوانانی که طلبه نبودند. من هم رفتم و خوش و بش کردم. گفتم من را هم بازی می دهید؟ برای آنها خیلی جالب بود که یک آخوند شیعه می خواهد با آنها فوتبال بازی کند. طلبه ها