قرآن

یکی از ایرادات اساسی سخنان آقامیری استناد به قصه های مجهول از علمای غیر معصوم آنهم در حال سکرات است؛چرا ایشان به جای استناد به قصه های مجهول به قرآن و سنت پیامبر(ص) و اهل بیت استناد نمی کنند؟ واضح است که بهترین راه برای اثبات حرف باطل این است که چیزی بگو