ترامپ و لغو تحریم ها

ترامپ و لغو تحریم ها تحلل تلویزیون صدای آمریکا
دریافتاندازه
فایل تحلیل تلویزیونی صدای آمریکا13.39 مگابایت