دانلود و معرفي کتاب عیسی علیه السلام در قرآن کریم، نوشته محمد بیستونی، نشرتهران: بیان جوان. 1383 با دو فرمت پي دي اف و اندرويد

عناوین اصلی آیات مرتبط قرآن با بحث؛ فصل1 داستان عیسی؛ فصل2 صفات و وظایف عیسی؛ فصل3 مسیحیّت؛ «کتابنامه»

عیسی (ع) در قرآن کریم= Jesus Christ (P.B.U.H) in Qumran
تألیف زهیر (رضا) لواسانی؛ با نظارت محمد بیستونی؛ با همکاری و
کارشناسی اسداللّه اسدی گرمارودی. تهران: بیان جوان. 1383.
193 ص. (… سری کتابهای روش انس با قرآن)
6 16 - 8399 - 964 ISBN
فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیپا.
کتابنامه ص 184 185؛ همچنین به صورت زیرنویس.
1. عیسی مسیح در قرآن 2. عیسی مسیح - - تفاسیر اسلامی.
3. مسیحیت در قرآن. الف. بیستونی، محمد، 1337.
ب. اسدی گرمارودی، اسداللّه ، 1340.ج.عنوان.
9 ل9 ع / 104 BP159 / 297
کتابخانه ملی ایران 2216 83م
* عناوین اصلی
آیات مرتبط قرآن با بحث؛ فصل1 داستان عیسی؛ فصل2 صفات و وظایف عیسی؛ فصل3 مسیحیّت؛ «کتابنامه»

دانلود و معرفي کتاب عیسی علیه السلام در قرآن کریم، نوشته محمد بیستونی، نشرتهران: بیان جوان. 1383 با دو فرمت پي دي اف و اندرويد