دانلود و معرفي کتاب شرح مثنوی نوشته سید جعفر شهیدی نشر تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، - 1373. با دو فرمت پي دي اف و اندرويد

عناوین اصلی کتاب شامل: جلد اول ؛ جلد دوم؛ جلد سوم؛ جلد چهارم؛ جلد پنجم؛ جلد ششم؛ جلد هفتم

شرح مثنوی ( شهیدی )
مشخصات کتاب:
سرشناسه : شهیدی، جعفر، - 1297
عنوان و نام پدیدآور : شرح مثنوی/ تالیف جعفر شهیدی
مشخصات نشر : تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، - 1373.
شابک : بهای هرجلدمتفاوت ؛ بهای هرجلدمتفاوت ؛ بهای هرجلدمتفاوت ؛ بهای هرجلدمتفاوت ؛ بهای هرجلدمتفاوت ؛ بهای هرجلدمتفاوت ؛ بهای هرجلدمتفاوت ؛ بهای هرجلدمتفاوت ؛ بهای هرجلدمتفاوت ؛ بهای هرجلدمتفاوت ؛ بهای هرجلدمتفاوت ؛ بهای هرجلدمتفاوت ؛ بهای هرجلدمتفاوت ؛ بهای هرجلدمتفاوت ؛ 964-445-269-0(دوره) ؛ 964-445-044-2ج.1.ق 4) ؛ 964-445-280-1(ج.2) ؛ 964-445-063-9(ج.2.ق 2) ؛ 964-445-181-3(ج.3) ؛ 964-445-218-6(ج.4) ؛ 964-445-266-6(ج.5)
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی
یادداشت : این کتاب در واقع قسمت چهارم از دفتر اول میباشد که سه قسمت قبلی تحت عنوان "شرح مثنوی شریف" توسط بدیع الزمان فروزانفر منتشر شده است
یادداشت : جزو اول (چاپ اول: 1375)؛ بها: 9200 ریال
یادداشت : ج. 4 (چاپ اول: 1379)؛ 22000 ریال (شمیز)؛ 25000 ریال (زرکوب)
یادداشت : ج. 5 (چاپ اول: 1379)؛ 24000 ریال (شمیز)؛ 27000 ریال (زرکوب)
یادداشت : ج. 6 (چاپ اول: 1380): 32000 ریال (شمیز)؛ 36000 ریال (زرکوب)
عنوان دیگر : مثنوی. شرح
موضوع : مولوی، جلال الدین محمدبن محمد، 672 - 604ق.، مثنوی -- نقد و تفسیر
موضوع : شعر فارسی -- قرن 7ق. -- تاریخ و نقد
شناسه افزوده : مولوی، جلال الدین محمدبن محمد، 672 - 604ق.، مثنوی. شرح
شناسه افزوده : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
رده بندی کنگره : PIR5301/ش 9
رده بندی دیویی : 1فا8/31م 849م/ش ش
شماره کتابشناسی ملی : م 73-2479
عناوین اصلی کتاب شامل:
جلد اول ؛ جلد دوم؛ جلد سوم؛ جلد چهارم؛ جلد پنجم؛ جلد ششم؛ جلد هفتم

دانلود و معرفي کتاب شرح مثنوی نوشته سید جعفر شهیدی نشر تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، - 1373. با دو فرمت پي دي اف و اندرويد