دانلود و معرفي کتاب پس پرده هولوکاست نوشته محمدتقی تقی پور نشرتهران : موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی ، 1385. با دو فرمت پي دي اف و اندرويد

عناوین اصلی کتاب شامل: اشاره؛ سخن ناشر؛ آغاز سخن؛ مبانی نظری و پیشینه ی تاریخی؛ دلایل و ریشه های انزجار؛ «آنتی سمیتیسم» سناریوی قرون اخیر؛ جنگ های جهانی اول و دوم؛ ماجرایی به نام «هولوکاست»؛ کارکردها و پی آوردهای «هولوکاست»؛ نمایه ها

پس پرده هولوکاست
مشخصات کتاب:
سرشناسه : تقی پور، محمدتقی، - 1339
عنوان و نام پدیدآور : پس پرده هولوکاست/ محمدتقی تقی پور
مشخصات نشر : تهران : موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی ، 1385.
مشخصات ظاهری : ص 176
شابک : 964-5645-69-712000 ریال :
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی
یادداشت : فهرست نویسی براساس اطلاعات فیپا
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس
موضوع : قتل عام یهودیان، م 1945 - 1939
موضوع : جنگ جهانی دوم، م 1945 - 1939
شناسه افزوده : موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
رده بندی کنگره : D804/3/ت 7پ 5
رده بندی دیویی : 940/5318
شماره کتابشناسی ملی : م 85-2775
ص: 1
عناوین اصلی کتاب شامل:
اشاره؛ سخن ناشر؛ آغاز سخن؛ مبانی نظری و پیشینه ی تاریخی؛ دلایل و ریشه های انزجار؛ «آنتی سمیتیسم» سناریوی قرون اخیر؛ جنگ های جهانی اول و دوم؛ ماجرایی به نام «هولوکاست»؛ کارکردها و پی آوردهای «هولوکاست»؛ نمایه ها

دانلود و معرفي کتاب پس پرده هولوکاست نوشته محمدتقی تقی پور نشرتهران : موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی ، 1385. با دو فرمت پي دي اف و اندرويد