دانلود و معرفي کتاب رسالت آرماگدون نوشته عباس میرجمکرانی نشر روزنامه کیهان ، (26 خرداد 1382): ص 12با دو فرمت پي دي اف و اندرويد

عناوین اصلی کتاب شامل: رسالت آرماگدون

رسالت آرماگدون
مشخصات کتاب:
شماره کتابشناسی ملی: ایران 82-8970
عنوان و نام پدیدآور: رسالت آرماگدون / سلیمان ، عمرو؛ سیدمیرجمکرانی ، عباس
منشا مقاله:روزنامه کیهان ، (26 خرداد 1382): ص 12
توصیفگر: مسیحیت
توصیفگر: صهیونیسم
توصیفگر: امریکا
توصیفگر: احزاب و گروهها
توصیفگر: فلسطین اشغالی
توصیفگر: یهودیان
عناوین اصلی کتاب شامل:
رسالت آرماگدون

دانلود و معرفي کتاب رسالت آرماگدون نوشته عباس میرجمکرانی نشر روزنامه کیهان ، (26 خرداد 1382): ص 12با دو فرمت پي دي اف و اندرويد