تفکر سیاسی اسلام ناب 2 :خصوصیت صاحبان منصب در حکومت اسلامی

منظور از صاحبان منصب در این فصل خصوصیات رهبر جامعه نیست که آن در بخش خصوصیات امام می‌آید؛ بحث بر سر خصوصیات و ویژگی‌های غیر امام از مسئولین دولت و قوه قضایی و مقننه و نظامی و انتظامی و ... می‌باشد.

منظور از صاحبان منصب در این فصل خصوصیات رهبر جامعه نیست که آن در بخش خصوصیات امام می‌آید؛ بحث بر سر خصوصیات و ویژگی‌های غیر امام از مسئولین دولت و قوه قضایی و مقننه و نظامی و انتظامی و ... می‌باشد.

اگر در امام جامعه شرط است که شیعة اثنی عشری، فقیه، عادل، مدبر، مدیر؛ شجاع، آگاه به زمان که دشمن را کاملاً می‌شناسد و در پی خنثی نمودن کید شیطان و شیطان‌صفتان و در پیِ بر پاییِ عدل و مبارزه با ظلم و حمایت از مستضعفین و پا برهنگان و زندگی زاهدانه و مبارزه با اشرافی‌گری و ارادتمند به امام زمان و ادامه‌دهنده راه انبیاء با پرچم‌داریِ جهاد علیه مستکبران است بر تمامی کسانی که او را به عنوان رهبر و پیشوا قبول نموده‌اند لازم است تمام آن صفات را در خود پیاده نموده باشند.

لذا اگر در جامعه اسلامی نزدیک‌ترین گزینه به امام معصوم، رهبری جامعه را در دست دارد همین قاعده در سایر منصب‌های حکومتی پیاده می‌گردد البته با توجه به شرایط خاص آن منصب؛ یعنی منصب وزارت بهداشت به یک مهندس داده نمی‌شود ولی شرایط عمومی در تمام منصب‌های حکومت اسلامی تمام شرایطی است که در رهبر جامعه است به علاوه تخصص در آن منصب این همان است که از آن با واژه تعهد و تخصص یاد می‌شود.

لذا در جامعه اسلامی به غیر متعهد منصب نمی‌رسد و کسی که رهبر جامعه الگوی فکری و عملی او نیست اگر منصبی را در اختیار گیرد نه تنها غصب کرده بلکه باید مجازات نیز شود چرا که گناه غصب را مرتکب گردیده است.

مدیر و مسئولی که اعتقاد به اسلام ندارد و از خدا نمی‌ترسد از حساب ‌و کتاب قیامت باکی ندارد، از او چه توقعی می‌توان داشت؟

او خدا را نادیده می‌گیرد چه برسد به مردم.

او جهنم را به بازی گرفته است چه برسد به دیگر امور.

نتیجه عملی مسئولی که اعتقاد به اسلام ندارد چیست؟ تمسک به دشمنان اسلام.

نتیجه عملی مسئولی که عدالت ندارد چیست؟ حمایت از ظالم.

نتیجه عملی مسئولی که زهد ندارد چیست؟ ترویج روحیه اشرافی گری و ثروت‌اندوزی

نتیجه عملی مسئولی که مدیر نیست چیست؟ حیف‌ومیل نمودن بیت‌المال و زمان و توان انقلاب

نتیجه عملی مسئولی که توکل و شجاعت برای مبارزه ندارد چیست؟ وابستگی

نتیجه عملی مسئولی که از قشر مستضعف و محروم جامعه نیست چیست؟ رواج اشرافی گری

نتیجه عملی مسئولی که با هوای نفس خود مبارزه نکرده چیست؟ بهره بردن از امکانات برای میل به شهوات و هوای نفسی.

نتیجه عملی مسئولی که احکام اسلام را نمی‌داند چیست؟ زیرا پا گذاشتن اسلام.

نتیجه عملی مسئولی که اعتقاد به قیامت ندارد چیست؟ دزدی، رشوه، و له نمودن قشر مظلوم.

نتیجه عملی مسئولی که خود را در محضر امام زمان نمی‌داند چیست؟ اختلال در روند زمینه سازی ظهور.

نتیجه عملی مسئولی که عاشق خدمت به مردم نیست چیست؟ بی‌اهمیت بودن رضایت عمومی مردم جامعه.

نتیجه عملی مسئولی که رهبر جامعه را امام خود نمی‌داند چیست؟ مخالفت‌های پنهان و آشکار با رهبری.

نتیجه عملی مسئولی که به هر وسیله ممکن در پی به دست آوردن منصب است چیست؟ ایجاد مافیای سیتمی برای رسیدن به مراتب بالاتر و صرف هزینه‌های بیت‌المال و مظلومین در جهت کسب آرای صاحبان نفوذ برای بالا رفتن خود و استفادة ابزاری از اسلام و وعده‌های دروغ.

نتیجه عملی مسئولی که برای تکلیف مسئولیت قبول ننموده بلکه آن را طُعمه‌ یا غنیمت و فرصت پیشرفت می‌داند چیست؟ ایجاد باند در حوزه فعالیتی و پاک کردن مجموعه افراد صالح و مؤمن و متعهد در جهت فاسد نمودن مجموعه تا در صورت عزل شدن از طریقی دیگر از مجموعه به امیال شوم خود برسد.

لذا اگر در حکومت اسلامی والیان، حاکمان، قضات، مسئولین خرد و کلان خصوصیات رهبر جامعه در آنان تجلی پیدا نکرده باشد نتیجه آن رواج فسق و فجور و ظلم و فحشاء و فساد در جامعه است و آن مقدار که مسئولین نا اهل بیشتر باشند آن امور نامطلوب در جامعه بیشتر رواج پیدا می‌نماید.

نقل است که حاج احمد متوسلیان با بنی‌صدر در گیر بود و زمانی که از او پرسیدند چرا با بنی‌صدر که فرماندة کل قواست این‌چنین می‌کنی، متوسلیان جواب داد؛ کسی که عدالت ندارد اطاعت از او حرام است چرا که اطاعت از او اطاعت از شیطان است؛ او زبانِ شیطان است با دست، پا، گوش شیطان است.