فضائل خواندن سوره قدر و تفسیر سوره قدر (3)

توضیح شب قدر و معنی لغوی آیات و ماهیت شب قدر و رد شبهه
دریافتاندازه
فایل 13095-f-farsi.mp443.76 مگابایت