چهارمین جلسه رصد از 20 کتاب تکفیری بین سالهای 2011 تا 2014

در صدد جنگ بین شیعه و اهل سنت میباشد ...

چهارمین جلسه رصد از 20 کتاب تکفیری بین سالهای 2011 تا 2014

حتی اهل سنت هم در برابر این کتابها احساس خطر کرده اند

شبهات مطرح در این کتابها :

کتاب : 1000 معلومة عن الشیعه تاریخها و اصولها ، عقائدها ، فرقها و اعلامها

بهائیت یکی از فرق شیعه ...

شیعه خدا پرست نیست بلکه مرده پرست است ...

شیعه پیرو عبد الله ابن سباء یهودی

کتاب : البادئون بالعدوان

شیعه دشمن اهل سنت ...

در صدد جنگ بین شیعه و اهل سنت میباشد ...

کتاب : کتاب الجرائم

کتاب در صدد ایجاد جنگ بین شیعه و اهل سنت عراق

کتاب : خلاصة الکلام فی حقیقة الرافضة ....

زیر سوال بردن انقلاب اسلامی

و پیوند دادن شیعه با یهود ...

چرا به انقلاب میتازند

کتاب : الخمس و سهم الامام

کتاب : الخمس بین الفرضیة الشرعیة و الضربیة المالیة

زیر سوال بردن مصرف خمس

ارتباط دادن بین شیعیان و فرعونیان

کتاب : دراسات فی البدع

مطرح کردن عبد الله ابن سباء یهودی

ادعا میکند که شیعه کینه اهل سنت را دارد و ....