با تشکر از هیات نظارت بر تشکل های اسلامی سیاسی دانشجویان مبنی بر لغو سخنرانی حسن آقامیری در دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

با تشکر از هیات نظارت بر تشکل های اسلامی سیاسی دانشجویان مبنی بر لغو سخنرانی حسن آقامیری در دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

با تشکر از هیات نظارت بر تشکل های اسلامی سیاسی دانشجویان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان مبنی بر لغو  سخنرانی حسن آقامیری در دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه امیدواریم که تمامی مسلمانان بصیر راههای نفوذ  را شناسایی نموده و جوانان را با معارف حقیقی اسلام آشنا نمایند . 

جزاکم الله خیرا فی الدنیا و الآخره 

 

 

با تشکر از هیات نظارت بر تشکل های اسلامی سیاسی دانشجویان مبنی بر لغو  سخنرانی حسن آقامیری در دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه