آِیا هزینه دارو و درمان همسر جزء نفقه محسوب می شود؟

آیا هزینه دارو و درمان زوجه مریض با توجّه به این که مداواى بیمارى عرفاً جزء نیازهاى اوّلیّه هر انسانى مى باشد نیز جزء نفقه زوجه محسوب مى شود؟

سوال847: آیا هزینه دارو و درمان زوجه مریض با توجّه به این که مداواى بیمارى عرفاً جزء نیازهاى اوّلیّه هر انسانى مى باشد نیز جزء نفقه زوجه محسوب مى شود؟

پاسخ آیت الله مکارم شیرازی: مداوا در حد متعارف جزء نفقه است.