آیا استفاده از سرمه و انگشتر و عینک زیبا و ابرو گرفتن برای زن زینت محسوب می شود؟

آیا سرمه کشیدن یا ابرو چیدن، انگشتر عقیق، ساعت، عینک طبّى زیبا براى زنان زینت به حساب مى آید که پوشش آن لازم باشد؟

سؤال ـ آیا سرمه کشیدن یا ابرو چیدن، انگشتر عقیق، ساعت، عینک طبّى زیبا براى زنان زینت به حساب مى آید که پوشش آن لازم باشد؟

جواب: ظاهراً جزء زینت ممنوع نیست.