پنجمین جلسه از رصد بیست کتاب تکفیری بین سالهای 2011 الی 2014

کتاب : الروافض بین تقدیس المشاهد و تخریب المساجد شیعه رواج دهنده زیارتگاه و خراب کنند مسجدها

بسم الله الرحمن الرحیم
پنجمین جلسه رصد از 20 کتاب تکفیری بین سالهای 2011 تا 2014
کتاب : الروافض بین تقدیس المشاهد و تخریب المساجد
شیعه رواج دهنده زیارتگاه و خراب کنند مسجدها
زیر سوال بردن عقیده مهدویت
کتاب : الشیعة الروافض معتقدات ، جرائم ، خیانات
شیعه و عبد الله ابن سباء یهودی
شیعیان بودند که امام حسین را شهید کردند
بنی امیه دوست اهل بیت
تشکیل حکومت شیعی در ایران یکی از جرمهای شیعه میباشد
کتاب : الشیعه شاهدین علی انفسهم
شیعه دوست یهود ...
شیعه مرده پرست و بدعت گذار و نمونه آن قمه زنی
کتاب : عقائد الشیعة الاثنی عشریة
عقاید شیعه را مطرح میکند و نقد مینماید ...
نقطه ضعف ما از نظر دشمنان در حقیقت نقطه قوت ما است
کتاب : عقیدة الشیعة الرافضة فی القرآن الکریم
شیعه قائل به تحریف قرآن میباشد
بحث وحی به اهل بیت را مطرح میکند ...
وحی و اهل بیت عصمت و طهارت ...
کتاب : فی سبیل الشوری و الوحدة  و التجدید حوارات احمد کاتب
زیر سوال بردن تفکر سیاسی و ایجاد حکومت توسط شیعیان