تفاوت هیلاری کلینتون و ترامپ در چیست ؟ / در صورت پیروزی ترامپ و یا کلینتون برای ایران و انقلاب چه رخ میدهد ؟

من در قالب یک مثل مطلب را بیان میکنم مثل کلینتون و ترامپ مثل روباه و گرگ است . روباه در پی فریب و کلک و دغل بازی است و گرگ در پی بی رحمی و خشم و خشونت و جنگ و قلدری . به عقیده من هیلاری کلینتون سیاست فریب و دغل در پیش دارد و در صورت راه پیدا کردن به کاخ

دستنوشته ای کوتاه که به کمک شما بزرگوار تکمیل میگردد:

سوال این است که بین دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا کدام یک بهترند ؟

و تفاوت بین هیلاری کلینتون و ترامپ در چیست ؟

و در صورت پیروزی در انتخابات در برابر انقلاب چه انجام میدهند ؟

الف : هیچ کدام آنها خوب نیستند که یکی خوب و دیگری بد باشد بلکه بحث بین بد و بدتر میباشد .

ب : من در قالب یک مثل مطلب را بیان میکنم مثل کلینتون و ترامپ مثل روباه و گرگ است . روباه در پی فریب و کلک و دغل بازی است و گرگ در پی بی رحمی و خشم و خشونت و جنگ و قلدری .

به عقیده من هیلاری کلینتون سیاست فریب و دغل در پیش دارد و در صورت راه پیدا کردن به کاخ سیاه با دغل بازی ایران را به سمت جام زهر سوغ خواهد داد .

اما دونالد ترامپ که روحیه ای خشن و زبانی صریح دارد و از دانش پایین سیاسی برخوردار است و هنوز در روحیه داستانهای وسترنی بسر میبرد سیاست را به سمت جنگی فراگیر برای رسیدن به اهداف خود پیش میبرد .

لذا میتوان نتیجه گرفت سیاست کلینتون برای انقلاب مخرب تر میباشد چون او به نحوی عمل خواهد کرد که نظام سلطه با حفظ چهره حق به جانب به اهداف خود برسد و تنشی هم ایجاد نشود و حتی در داخل ایران برای خود طرفدارانی جمع نماید اما در منش و روحیات ترامپ چنین چیزی دیده نمیشود .  

خطرناک بودن شمشیر برنده را همه درک میکندد اما سمی بودن غذای مسموم را کمتر کسی باور میکند .