کنسرت قم و تصاویر جنجالی

برگزاری کنسرت گروه مهبد در قم با حاشیه های بسیاری همراه بود که این حواشی با موضع گیری و ناراحتی علما و اساتید حوزه علمیه قم روبرو گردید.

برگزاری کنسرت گروه مهبد در قم با حاشیه های بسیاری همراه بود که این حواشی با موضع گیری و ناراحتی علما و اساتید حوزه علمیه قم روبرو گردید. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، حضرت آیت الله صافی و آیت الله نوری همدانی و تعدادی از دیگر علما از نخستین منتقدین این کنسرت بودند.

نسرت بودند.

۱۱۳۴۱۸_۹۶۸۱۱۳۴۱۹_۵۴۵۱۱۳۴۲۳_۴۱۶۱۱۳۴۲۶_۱۵۹