امام حسین(ع) از نگاه اندیشمندان

اگر منظور حسین جنگ در راه خواسته های دنیایی بود من نمیفهمم که چرا خواهران، زنان و بچه هایش همراه او بودند؟ پس عقل چنین حکم می کند که او فقط بخاطر اسلام و خدا، فداکاری خویش را انجام داد. چارلز دیکنز، نویسنده معروف انگلیسی

امام حسین(ع) از دیدگاه افراد سرشناس غیر مسلمان

اگر هندوستان بخواهد کشوری پیروز شود باید از حسین پیروی کند. مهاتما گاندی

اگر منظور حسین جنگ در راه خواسته های دنیایی بود من نمیفهمم که چرا خواهران، زنان و بچه هایش همراه او بودند؟ پس عقل چنین حکم می کند که او فقط بخاطر اسلام و خدا، فداکاری خویش را انجام داد. چارلز دیکنز، نویسنده معروف انگلیسی

دریافتاندازه
فایل oxnmq55bempzor.mp44.87 مگابایت