خلیفه اول و خلیفه دوم در موضوع فدک

خلیفه اول و خلیفه دوم در موضوع فدک

 ابوبکر و عمر در موضوع فدک

دریافتاندازه
فایل hfv2im4pxobcfx.mp49.26 مگابایت