نظریه مروان در رابطه با بیعت نکردن امام حسین(ع)

فرمایشات امام حسین در مورد مروان بن الحکم و نظریه مروان در رابطه با بیعت نکردن امام حسین(ع)

فرمایشات امام حسین در مورد مروان بن الحکم

دریافتاندازه
فایل gq4d8ep0z66igm.mp429.82 مگابایت