سومین جلسه رصد از 20 کتاب تکفیری بین سالهای 2011 تا 2014

چرا وهابیت برای جذب مسیحیان پیش دستی کرده است ؟

سومین جلسه رصد از 20 کتاب تکفیری بین سالهای 2011 تا 2014

چند سوال اساسی که باید فکر اساسی نمود :

کسانی که مسلمان میشوند جذب کدام قرائت از اسلام شده اند ؟

عربستان بزرگترین تبلیغات را به اسم اسلام دارد ...

نتیجه اسلام با قرائت عربستان میشود داعش

وهابیت در حال یار گیری از مسیحیت است ...

اسلام از نوع قرائت وهابی باز هم زیباتر از مسیحیت است

چرا وهابیت برای جذب مسیحیان پیش دستی کرده است ؟