اولین جلسه رصد از 20 کتاب تکفیری بین سالهای 2012 تا 2014

راه اصلی مبارزه با تفکر باطل چیست ؟

 

بسم الله الرحمن الرحیم

اولین جلسه رصد از 20 کتاب تکفیری بین سالهای 2012 تا 2014

کار کرده این کتابها در جهت همسو کردن اهل سنت با تکفیر

راه اصلی مبارزه با تفکر باطل چیست ؟

جهان استکبار با هدف تکفیری نمودنِ اهل سنت فعالیت مینماید

وهابیت به مسیحیت و اهل سنت طمع دارد ...

وهابیت میگوید شیعه توسط یهود ساخته شده است

چرا آنها قبل از حمله به اسرائیل با مسلمانان جنگ میکنند ؟

عبد الله ابن سباء یهودی و ادعای وهابیت ...

میگویند : اهل بیت ع مخالف شیعه میباشد ...

وهابیت میگویند ما محب اهل بیت هستیم بخلاف شیعه

میگویند : بهائیت یکی از فرق شیعه میباشد ....

نظام سلطه چگونه از قوای اسلام برای ضربه به اسلام بهره میبرد ؟

تخریب نظام جمهوری اسلامی توسط وهابیت به دلیل اینکه ...

یکی از مهمترین کارکردهای انقلاب اسلامی ، زمینه سازی ظهور ...

 

کارکرد دینی جهموری اسلامی  در قبال غیر شیعه ها چه میباشد ؟

انقلاب چگونه تفکر شیعی را در دنیا رواج میدهیم ؟

تخریب جایگاه خمس ...

نسبت دادن بدعت به شیعیان ...

ویژگیهای جالب کتابهایی که بر علیه ما نوشته شده است ...

چرا وهابیت دائما به زیارت اهل بیت میتازد ...

به شیعیان نسبت میدهند که شیعه میگوید قرآن تحریف شده است ...

تفکر وهابیت برای اهل سنت هم خطرناک است

میگویند شیعه در حق اهل بیت غلو میکند ...

عناوین و طرحهای این کتابها ...