لوط شراب خورد و با دو دختر خود ز ن ا انجام داد و دو فرزند از عمل نا مشروع بدنیا می آید که جزو اجداد حضرت عیسی میباشند

در شبکه های ماهواره ای عنوان میکنند که چرا نمیگذارند در ایران کتاب مقدس چاپ شود ؟ جواب ما این است چرا در غرب اجازه میدهند کتاب مقدس چاپ شود ؟ متن زیر عباراتی است که در رابطه با یکی از بزرگترین پیامبران الهی در کتاب مقدس روایت شده و بنا بر این باید مورد

در شبکه های ماهواره ای عنوان میکنند که چرا نمیگذارند در ایران کتاب مقدس چاپ شود ؟

جواب ما این است چرا در غرب اجازه میدهند کتاب مقدس چاپ شود ؟

متن زیر عباراتی است که در رابطه با یکی از بزرگترین پیامبران الهی در کتاب مقدس روایت شده و بنا بر این باید مورد اعتقاد هر مسیحی و یهودی باشد اما

زبان از گفتن و شنیدن آن شرم دارد :

متن کتاب مقدس

و لوط از صوغر برآمد و با دو دختر خود در کوه ساکن شد زیرا ترسید که در صوغر بماند. پس با دو دختر خود در مغاره سُکنی گرفت. و دختر بزرگ به کوچک گفت: «پدر ما پیر شده و مردی بر روی زمین نیست که بر حسب عادت کل جهان، به ما در آید. بیا تا پدر خود را شراب بنوشانیم، و با او همبستر شویم، تا نسلی از پدر خود نگاه داریم.» پس در همان شب، پدر خود را شراب نوشانیدند، و دختر بزرگ آمده با پدر خویش همخواب شد، و او از خوابیدن و برخاستن وی آگاه نشد.

و واقع شد که روز دیگر، بزرگ به کوچک گفت: «اینک دوش با پدرم همخواب شدم، امشب نیز او را شراب بنوشانیم، و تو بیا و با وی همخواب شو، تا نسلی از پدر خود نگاه داریم.» آن شب نیز پدر خود را شراب نوشانیدند، و دختر کوچک همخواب وی شد، و او از خوابیدن و برخاستن وی آگاه نشد. پس هر دو دختر لوط از پدر خود حامله شدند. و آن بزرگ، پسری زاییده، او را موآب نام نهاده، و او تا امروز پدر موآبیان است. و کوچک نیز پسری بزاد، او را بن عَمّی نام نهاد. وی تا به حال پدر بنی عمون است. (پیدایش: 20 / 30ـ 38)

نعوذ بالله حضرت لوط

1 . شراب خورده و مست میشود

2. با دو دختر خود عمل منافی عفت انجام میدهد

3. دو فرزند از این عمل شنیع بدنیا می آیند  

4. جالب است این دو فرزند جزو اجداد حضرت عیسی هستند یعنی اجداد حضرت عیسی به اولاد ... ختم میشود

این عبارات عباراتی است که حتی انسان بی دین هم از آن شرم دارد چه برسد به مومنین  

اما اعتقاد ما شیعیان که پیروان حقیقی اسلام هستیم چیست ؟

پیامبران معصوم بوده و گناهی نمیکنند چرا که آنها الگوی دیگران هستند

اجداد پیامبران موحد و خدا پرست میباشند

 

قضاوت با شما

سوال ما این است با وجود چنین مطالبی :

چرا اجاز چاپ کتاب مقدس در اروپا و آمریکا داده میشود ؟

آیا واقعا این کتاب میتواند مقدس باشد ؟

آیا حضرت لوطی که کتاب مقدس معرفی کرده میتواند الگوی مردم باشد ؟

آیا پدر و مادر میتوانند برای فرزندان خود این متن کتاب مقدس را بخوانند ؟

هدف کتاب مقدس از نقل این جریان چه میباشد ؟

 

قضاوت با شما