سخنرانی جلسه هشتم رصد فعالیتهای تکفیر بر علیه مسلمانها ( جلسه دوم کتاب منتصر العقیدة الاسلامیة )

سخنرانی جلسه هشتم رصد فعالیتهای تکفیر بر علیه مسلمانها ( جلسه دوم کتاب منتصر العقیدة الاسلامیة )

سخنرانی جلسه هشتم رصد فعالیتهای تکفیر بر علیه مسلمانها ( جلسه دوم کتاب منتصر العقیدة الاسلامیة )