سخنرانی : هفتمین جلسه رصد فعالیتهای تکفیر بر علیه مسلمانها

بررسی کتاب منتصر العقیدة الاسلامیه من الکتاب و السنة الصحیحة

هفتمین جلسه رصد فعالیتهای تکفیر بر علیه مسلمانها ( بررسی کتاب منتصر العقیدة الاسلامیه من الکتاب و السنة الصحیحة )