امام خمینی ره : آل سعود وارثان ابی سفیان و ابی لهب و رهروان یزید روی آنان و اسلاف خویس را سفید کرده اند . ( سلمان ابن عبد العزیز یکیک از عاملین اصلی فاجعه منی در روز عید قربان1394)

امام خمینی ره : آل سعود وارثان ابی سفیان و ابی لهب و رهروان یزید روی آنان و اسلاف خویش را سفید کرده اند . ( سلمان ابن عبد العزیز یکی از عاملین اصلی فاجعه منی در روز عید قربان )

امام خمینی ره : آل سعود وارثان ابی سفیان و ابی  لهب و رهروان یزید روی آنان و اسلاف خویش را سفید کرده اند . ( سلمان ابن عبد العزیز یکی از عاملین اصلی فاجعه منی در روز عید قربان  )