فدک، ذوالفقار فاطمه (س): فدك در خلافت معاويه

ابن واضح مى نويسد: معاويه آن را به مروان هديه كرد تا آنكه خاندان پيامبر را به خشم آورد. (تاريخ يعقوبى: 2/ 223.]، و سپس آن را به پسرش عبدالعزيز داد كه او نيز فدك را به پسرش عمر بخشيد.

فدک، ذوالفقار فاطمه (س): فدك در خلافت معاويه 

معاويه فدك را بين سه نفر تقسيم كرد: مروان، يزيد، عمرو بن عثمان؛ و در دست اين سه بود تا اينكه مروان به حكومت رسيد. [ شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد: 16/ 216. الغدير: 7/ 195. ] وقتى كه مروان به حكومت رسيد فدك را مخصوص خود قرار داد [البته بعضى معتقد هستند كه عثمان فدك را در وجوه عامه مصرف مى كرد و معاويه آن را به مروان و عبدالمك بخشيده. (معجم البلدان: ماده فدك.)

 

ابن واضح مى نويسد: معاويه آن را به مروان هديه كرد تا آنكه خاندان پيامبر را به خشم آورد. (تاريخ يعقوبى: 2/ 223.]، و سپس آن را به پسرش عبدالعزيز داد كه او نيز فدك را به پسرش عمر بخشيد.