قسمتی از ریارت ناحیه مقدسه آقا امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف

قسمتی از ریارت ناحیه مقدسه آقا امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف السلام علی مَن بَکَتهُ الملائکة السماء‌ سلام بر آنکه فرشتگان آسمان بر او گریستند . السلام علی مَن ذریتُهُ الازکیاء سلام بر آنکه نسل او ، همه از پاکانند . السلام علی یعسوب الدین سلام بر

 

قسمتی از ریارت ناحیه مقدسه آقا امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف

 

السلام علی مَن بَکَتهُ الملائکة السماء‌
سلام بر آنکه فرشتگان آسمان بر او گریستند .
السلام علی مَن ذریتُهُ الازکیاء
سلام بر آنکه نسل او ، همه از پاکانند .
السلام علی یعسوب الدین
سلام بر سرور و سالار دین ؛
السلام علی منازل البراهین
سلام بر جایگاههای برهانها و حجتهای الاهی ؛
السلام علی الائمة السادات
سلام بر پیشوایان شرافتمند ؛
السلام علی الجُیُوبِ المُضَرَجات
سلام بر آن گریبانهای دریده ؛
السلام علی الشِفاهِ الذابِلات
سلام بر آن لبان خشکیده‌؛
السلام علی النفوس المُصطَلَمات
سلام بر آن جانهای بلا رسیده ؛
السلام علی الارواح المُختَلَسات
سلام بر آن ارواح ربوده شده ؛‌
السلام علی الاجساد العاریات
سلام بر آن جسدهای عریان مانده ؛
السلام علی الجُسُوم الشاحِبات
سلام بر آن پیکرهای تغییر رنگ یافته ؛
السلام علی الدِماءِ السائلات
سلام بر آن خونهای جاری ؛
السلام علی الاعضاء‌ِ المُقَطَعات
سلام بر آن اعضای قطعه قطعه پیکرها ؛
السلام علی الرُوُوس المُشالات
سلام بر آن سرهای بالای نیزه رفته ؛
السلام علی النِسوَةِ البارزات
سلام بر آن زنان بیرون آمده از خیام حرم ؛
السلام علی حُجَةِ رَبِ العالمین
سلام بر حجت پروردگار عالمیان .
السلام علیک و علی آبائک الطاهرین
سلام بر تو و بر نیاکان پاکت .
السلام علیک و علی ابنائک المستشهدین
سلام بر تو و بر فرزندان شهیدت .
السلام علیک و علی ذریتک الناصرین
سلام بر تو و بر خاندان یاری کننده ات .

السلام علیک و علی الملائکة المُضاجِعین
سلام بر تو و بر فرشتگانی که در ملازمت تو سر بر آستانت نهاده اند .
السلام علی القتیل المظلوم
سلام بر آن کشته شده ستمدیده ؛
السلام علی اخیه المسموم
سلام بر برادر مسمومش ؛
السلام علی علیٍّ الکبیر
سلام بر علی اکبر ؛
السلام علی الرَضیعِ الصَغیر
سلام بر آن شیر خوار کوچک ؛
السلام علی الاَبدانِ السَلیبَة
سلام بر آن بدنهایی که جامه و تجهیزاتشان به غنیمت برده شده ؛
السلام علی العترة القریبة
سلام بر آن اهل بیت نزدیک پیامبر "ص"؛
السلام علی المُجَدَلینَ فِی الفَلَوات
سلام بر آن به خاک افتادگان در بیابانها ؛
السلام علی النازِحینَ عَنِ الاوطان
سلام بر آن دور افتادگان از وطنها ؛
السلام علی المدفونینَ بِلا اَکفان
سلام بر آن دفن شدگان بدون کفن ؛
السلام علی الرووس المُفََرَقَةِ عَنِ الاَبدان
سلام بر آن سرهای جدا افتاده از بدنها ؛
السلام علی المُحتَسِبِ الصابر
سلام بر آنکه همه اعتمال خویش به حساب خدا نهاد و صبر پیشه کرد .
السلام علی المظلوم بِلا ناصر
سلام بر آن ستمدیده بدون یاور ؛
السلام علی ساکن التُربَةِ الزاکیة
سلام بر آن جای گرفته در خاک پاک ؛