آیا در یک سرزمین می تواند چند ولی فقیه وجود داشته باشد؟

وجود چند ولی فقیه در یک سرزمین مساله ای ممکن است. همانگونه که رهبری یک ولی فقیه برای تمام جهان نیز ممکن است. و رمز مساله در شرایط مختلف است که هر کدام اقتضای خاصی دارد.